تنهایی

کسی که در تنهایی زندگی می کند

و احساس زندگی را به تنهایی میفهمد

و همه چیز را به تنهایی میبیند

و از زاویه ای خاص مینگرد و با نگاهی خاص

و ناچار آنرا و رنگها و طرحهای آنرا بگونه ای میبیند و می شناسد که برای دیگران نا شناخته و مبهم و گاه موهوم می نماید.

در نتیجه زبانش برای دیگران نامفهوم میگردد

و حرفهایش نامربوط مینماید

/ 0 نظر / 14 بازدید