در آغـــوش گرفتـــه انـــد و می آینـــد...

 

ر آغـــوش گرفتـــه انـــد و می آینـــد
.
آرام و آهستـــه صـــدای استخـــوان هـــا درد را بیشتـــر میکنـــد

بغـــض هـــا سنگیـــن میشونـــد

آنقـــدر ایـــن حجـــم کوچـــک سنگیـــن میشـــود

کـــ ه قافلـــه را بـــه زانـــو می انـــدازد

هنـــوز کــه هنـــوز اســـت در مقابـــل استخـــوان هـــای بی ســـر شمـــا لال مانـــده ام.

و در زنجیـــر بی پـــلاک

چقـــدر(گمنـــامی)خودتـــا ن را بـــه رخمـــان میکشیـــد...

 

منبع

/ 0 نظر / 12 بازدید