چند تا تعریف

 

 

 

مدرسه:یه جاییکه پدر پول پرداخت می کند و پسر بازی می کند .

بیمه ء عمر:یک قراردادی که شما رو در طول زندگی نیازمند می کند ودر موقع مردنثروتمند.

پرستار:شخصی که از خواب بیدار می شود و به شما قرص خواب آور میدهد.

ازدواج:یک توافقنامه ای که در آن مرد درجه لیسانسش را از دست مدهد(معنیلیسانس و تجرد در انگلیسی به یک معنیه و اشاره به اون دارد) و خانم درجهء استادی راکسب می کند.

طلاق:وخامت آیندهء ازدواج

اشک:یک نیروی هیدرولیک که در آن قدرتارادهء جنس مذکر بوسیلهءقدرت آب جنس مونث شکست می خورد.

سخنرانی:یک هنر انتقالاطلاعات از نتهای سخنران به نتهای دانشجویان بدون اینکه به ذهنهای هر کدام خطورکنه.

کنفرانس :یک اختشاشی که یک شخص توسط تعدادی حضار ضرب و شتممیشه.

مصالحه:هنر تقسیم یک کیک به روشی که هر کسی فکر کنه بزرگترین تکه رودریافت کرده است.

دیکشنری:جاییکه نتیجه قبل از کار می آید.

اتاقکنفرانس:جائیکه همه صحبت می کنند و هیچ کسی گوش نمی دهد و بعدا هر شخصی عدم موافقتاعلام می کند.

پدر:یک بانکر که ذاتا تامین شده است .

جنایتکار:شخصی کهاستراحت مفهومی ندارد مگر اینکه دچار سرفه شود.

رئیس:شخصی که اول است وقتی توتاخیر داری و تاخیر دارد وقتی که تواول هستی .

سیاستمدار:شخصی که قبل ازانتخابات دستش را و بعد از انتخابات صمیمیتش رو تکان می دهد.

دکتر:شخصی که مریضترو با قرص و خودت رو با صورتحساب می کشد.

ادبیات روم باستان:کتابی که مردم پرستشمی کنند ولی نمی خوانند.

خنده:منحنی که بسیاری از مسائل را بی پرده مشخص میکند.

اداره:یه جای برای استراحت بعد از یک کار فعال خانگی.

خمیازه:تنهازمانیکه بعضی آقایون می تونند دهانشون رو باز کنند.

وغیره:یه علامتی برای متقاعدکردن دیگران که شما واقعا بیشت از اونیکه انجام دادین می دونین .

شوری:افرادی کهخود قادر به انجام هیچ کاری نیستندو دور هم گرد می آیند و تصمیم می گیرند تا ان هیچکار را انجام دهند.

تجربه:نامی که مردم بر روی خطا هایشان میزارند

بمباتمی:یک اختراعی برای ختم غائلهء تمام اختراعات.

فیلسوف:نادانی که در طول زندگیخود را عذاب می دهد تا بعد از مرگش بر سر زبانها باشد.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید