به یاد پدرم...

حیف...

میدانم که دیگر برنمیداری از آن خواب گران سر

تا ببینی خرد سال سالخوردخویش را ....

کین این زمان , چندان شجاعت یافته تا بگوید :

راست میگفتی پدر ...

 

هــــــفــــــــــــــــت ســــــــــــــال گــــــــــــــــذشـــــــــــــــــــــت

 

نــه

پـــــانـــــــــزده ســــــــــــال گـــــــــــــذشت 

 

 

 

دنیای عجیبی است، تا کسی رو از دست ندی قدرش را نمیدونی... 

 

می گویند:چشمان یعقوب پیامبر از فراق نابینا شد...

پس موهای سر من حق دارند که توی جوانی بریزند...

 

..........................................................

/ 0 نظر / 41 بازدید