حسنی نگو

 

 

حسنی نگو جوون بگو

 

علاف و چش چرونبگو

 

موی ژلی ،ابروکوتاه ،زبون دراز ، واه واه واه

 

نه سیما جون،نه رعنا جون

 

نه نازی وپریسا جون

 

هیچ کس باهاشرفیق نبود

 

تنها توی کافیشاپ

 

نگاه می کرد بهبشقاب !

 

باباش می گفت : حسنی می ری به سر بازی ؟

 

نه نمی رم نهنمی رم

 

به دخترا دل میبازی ؟!

نه نمی دم نهنمی دم

 

 

 

گل پری جون بازانتیا

 

ویبره می رفتتو کوچه ها

 

گلیه چرا ویبرهمیری ؟

 

دارم میرم بهسلمونی

 

که شب برم بهمهمونی

 

گلی خانومنازنین با زانتیای نقطه چین

 

یه کمی به منسواری می دی ؟!

 

نه که نمی دم

 

چرا نمی دی ؟

 

واسه اینکه منقشنگم ، درس خونم وزرنگم

 

اما تو چی ؟

 

نه کا رداری ؟نه مال داری ؟ فقط هزار خیال داری

 

موی ژلی ،ابروکوتاه ، زبون دراز ،واه واه واه

 

 

 

در واشد وپریچه

 

با ناز اومدتوو کوچه

 

پری کوچولو ،تپل مپولو ، میای با من بریم بیرون ؟

 

مامان پری ،ازاون بالا

 

نگاه می کردتوو کوچه را

 

داد زد وگفت : اوی ! بی حیا

 

برو خونه تونتورا بخدا

 

دختر ریزه میزه

 

حسابی فرزوتیزه

 

اما تو چی ؟

 

نه کار داری ؟نه مال داری ؟ فقط هزار خیال داری

 

موی ژلی ،ابروکوتاه ،زبون دراز ،واه واه واه

 

 

 

نازی اومد ازاستخر

 

تو پوپکی یانازی ؟

 

من نازی جوانم

 

میای بریم کافیشاپ؟

 

نه جانم

 

چرا نمی ای ؟

 

واسه اینکه منصبح تا غروب ،پایین ،بالا ،شمال ،جنوب ،دنبال یک شوهر خوب

 

اما تو چی ؟

 

نه کار داری ؟نه مال داری ؟ فقط هزار خیال داری

 

موی ژلی ،ابروکوتاه ،زبون دراز ،واه واه واه

 

 

 

حسنی یهو مثهجت

 

رسید به یککافی نت

 

ان شد ورفت توچت رووم

 

گپید با صدتاخانووم!

 

هیشکی نگفت کیهستی ؟

 

چی کاره ای چیهستی ؟

 

تو دنیای مجازی

 

علافی کردوبازی

 

خوشحالوشادمونه

 

رفت ورسید بهخونه

 

باباش که گفت: حسنی برات زن بگیرم ؟

 

اره می خواماره میخوام

 

چاهارتا شرعنبگیرم ؟

 

اره می خواماره میخوام

 

حسنی اومدموهاشو

 

یه خوردهابروهاشو

 

درست وراستوریس کرد

 

رفت و توو کوچهفیس کرد

 

یه زن گرفتوشاد شد

 

زی زی شد ودوماد شد

 

/ 0 نظر / 6 بازدید