# آیا_نوشیدن_آب_گرم_(بعد_از_غذا_)_از_سکته_قلبی_پیشگی