# همه_مخارج_بیمارستان_قبلاً_با_یک_لیوان_شیر_پرداخت_